Cómo facerse socio

Horario das Oficinas da Sociedade – De luns a venres, de 11:00 a 13:30 h. e de 16:30 a 21:30 h.

Socios adultos

Matrimonios, parellas de feito ou maiores de 26 anos – Documentación a aportar:

  • Dni de ambos cónxuxes
  • Fotografía de cada un e dos fillos menores de 15 anos (o bien llas farán gratuitamente na Oficina da Sociedade)
  • Libro de Familia ou inscripción en Rexistro Oficial de Parellas de Feito (non necesario se non se ten cónxuxe)
  • Número de Conta

Socios adultos

2430mensual

Socios xuveniles

Mozos de entre 15 e 26 anos – Documentación a aportar:

  • Dni
  • Fotografía (ou ben lla farán gratuitamente na Oficina da Sociedade)
  • Número de Conta
  • Os menores de 18 anos deberán vir acompañados de pai, nai ou tutor

Os mozos entre 23 e 26 só pagarán o recibo xuvenil se acreditan estar desempregados ou ben se están estudiando. Para elo, deberán adxuntar ou ben Tarxeta do Inem ou ben fotocopia de estudios reglados. En caso contrario, pagarán o Recibo Adulto.

Socios xuveniles

1215mensual