El Círculo de las Artes convoca el II Concurso de postales navideñas, dirigido a socios/as de 4 a 12 años, de acuerdo con las siguientes

BASES

 • Os participantes teñen que ser socios do Círculo
 • Establécense tres categorías: A) De 4 a 6 anos. B) De 7 a 9 anos. C) De 10 a 12 anos.
 • Cada participante só poderá entregar unha postal, orixinal, en papel ou cartolina de tamaño A4 por unha soa cara, sen dobrar nin enmarcar.
 • Na parte posterior escribirase a lapis un pseudónimo ou lema (un nome inventado, unha frase, un título orixinal…), o cal figurará tamén nun sobre pequeno, xunto coa indicación da categoría na que participa (A, B ou C).
 • No interior dese sobre consignaranse os datos do autor/a, nome e apelidos, idade e un teléfono de contacto.
 • A postal e o sobre pequeno meteranse nun sobre máis grande, indicando por fóra: Concurso de postais de nadal. Círculo 2022 e entregarase na Ocioteca antes do día 21 de decembro.
 • Os participantes non poderán gardar parentesco cos membros do xurado, o cal valorará a creatividade e orixinalidade dos traballos, rexeitándose copias ou calcos doutras obras.
 • Os traballos gañadores serán comunicados debidamente aos país ou titores dos autores e anunciaranse na web do Círculo, que pasará a ser o propietario dos mesmos e poderá utilizalos, se o estima oportuno, como felicitación “oficial” da Sociedade, con indicación da súa autoria.
 • Establécese para cada categoría un primeiro premio, dotado con diploma acreditativo e agasallo, así como accésits, dotados tamén con diplomas e agasallos. As postais non premiadas poderán ser recollidas durante o mes de xaneiro de 2023. Transcorrido dito prazo, o Círculo poderá disponer das que non teñan sido retiradas.
 • En conformidade co establecido na Lei Orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, os datos facilitados pasarán a formar parte dun ficheiro cuxa finalidade é xestionar este evento.
 • Durante a entrega de premios poderanse realizar fotografías, polo que os participantes aceptan a captación e difusión das mesmas, de acordo coa Lei 1/1982 de 5 de maio, sobre o dereito ao honor, a intimidade persoal e familiar e a propia imaxe.
 • A participación neste concurso implica a aceptación das súas bases, así como o criterio interpretativo do xurado.